Tadeusz Zygmunt Rydlewicz


 

Ludzie pierwszych lat niepodległości Leszna

 

RYDLEWICZ Tadeusz Zygmunt (1906-1940?), ekonomista, naczelnik leszczyń­skiego „Sokoła", sportowiec. Urodził się 2 V w Berlinie, jako syn Wojciecha i Lidwiny z Sobańskich. Był najstarszym z rodzeństwa, przed Bolesławem (1908), Aleksandrą (1913) i Bogdanem (1916). Pochodził z rodzi­ny rzemieślniczej, ojciec prowadził warsztat blacharsko-instalacyjny, był członkiem za­rządu Cechu Bla­charskiego w Le­sznie i jednym z inicjatorów reaktywowania „Sokoła" w Lesz­nie. R. uczęszczał do szkoły powszechnej w Berlinie, po powrocie rodziny do Polski w 1920 i osiedleniu się w Lesznie kończy) szkołę. Podjął naukę w Państwowej Szkole Przemysłowo-Handlowej. Po ukończeniu szkoły średniej pracował u ojca w warsztacie, następnie prowadził rachunkowość w jego biurze. Należał do młodzieży „Sokoła", brał udział w gimnastyce, rozpoczął za­jęcia lekkoatletyczne. W 1925 uczestniczył w pracach przy planowaniu boiska, które­go uroczyste otwarcie odbyło się 3 VI11927, podczas Zlotu Okręgowego na 25-lecie gniazda męskiego „Sokół" w Lesznie. Od sierpnia 1926 był w l zastępie męskim „So­koła", a od stycznia 1927 należał do Grona Przodowników „Sokoła" - prowadził ćwicze­nia gimnastyczne z młodzieżą, uczestniczył w pokazach ćwiczeń na Zlocie Okręgowym w 1927 w Lesznie. Był korespondentem Przewodnika Gimnastycznego „Sokół"; opi­sał 25-lecie „Sokoła" w Lesznie (Warszawa 1 X 1927, nr 19 s. 229). Należał do drużyny piłki nożnej „Sokoła", grał w meczu o Puchar braci Bałdowskich w 1931. Brał udział w zawodach lekkoatletycznych w Lesznie biegł w sztafecie o Puchar „Głosu Leszczyń­skiego" (8 VII 1927). W 1928 startował jako zawodnik w klasie C w zawodach lekkoatle­tycznych „Sokół" Poznań - Leszno, na Zlo­cie Okręgu w Poznaniu, Zlotach Dzielnico­wych (Lwów 1933), Zlotach Ogólnosłowiańskich (Ogólnosłowiański Zlot Sokoli w Po­znaniu 28 VI - 1 VII 1929 podczas Po­wszechnej Wystawy Krajowej), Zlocie Wszechsokolim w Pradze (3-6 VII 1932). W pokazach gimnastycznych uczestniczył na Zlocie w Czerniowcach (1932), na Zlocie Wszechsokolim w Belgradzie (1930), w l Międzynarodowych Zawodach Gimnastyczno-Lekkoatletycznych w Budapeszcie (1933). Od maja 1927 pełnił funkcję sekretarza Okręgu „Sokoła", następnie został na­czelnikiem gniazda męskiego. W 1936 był naczelnikiem Okręgowego Wydziału Tech­nicznego „Sokoła" w Lesznie. Wraz z J. Kermelem i J. Skopowskim prowadził Re­ferat opieki nad młodzieżą działający przy Naczelnictwie Okręgowym. Na Zlocie w Katowicach (26-29 VI 1937) z okazji 70 rocznicy powstania Sokolstwa Polskiego i 15 rocznicy Śląska Polskiego, uczestniczył jako naczelnik gniazda męskiego, sędzia i opiekun grupy zawodników z Leszna. Brał udział w kursach dzielnicowych, doskona­ląc wiedzę prowadzenia gimnastyki według toku lekcyjnego dr. Fazanowicza w Pozna­niu i na obozach gimnastycznych, m.in. w Żywcu. W 1936 został wyznaczony przez Poznański Okręgowy Związek Lekkoatle­tyczny, jako sędzia specjalnie uzdolniony, na startera. Sędziował 4 razy w roku - jako kierownik biegów, mierzący czas sędzia główny, jako sędzia okręgowy. Przeprowa­dzał w Lesznie kursy dla członków Okręgowego Wydziału Technicznego, zawiera­jące w programie: ćwiczenia zlotowe, instruktaż gimnastyki, musztrę. Od 1936 prowadził Ekspozyturę Wydziału Spraw Sędziowskich Poznańskiego Okręgowego Związku Lekkoatletycznego. Był też sędzią okręgowym. W 1936 jako przedstawiciel Okręgu „Sokoła" na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, uczestniczył w pokazie gimna­stycznym. Jako naczelnik gniazda męskie­go był współorganizatorem corocznych Za­wodów Wiosennych „Sokoła" z jednostka­mi wojskowymi stacjonującymi w Lesznie -55 p. p., 17 p. u. Przeprowadzał lustracje gniazd męskich Okręgu. W 1938 wyjechał na Kresy, aby podjąć pracę zgodną ze śred­nim wykształceniem handlowym. W Koło­myi otrzymał pracę w Kooperatywie i nadal prowadził działalność „Sokolą" - od lipca 1938 był naczelnikiem „Sokoła". Wybuch II wojny światowej przeżył w Kołomyi. 5 maja 1940 został aresztowany przez NKWD. Więziony był w Kołomyi, następnie w Stanisławowie i Kijowie. Ślad po nim zaginął. Ożenił się z Marią z Mateckich, aktywną Sokolicą, 26 l 1938 w Lesznie. Dzieci nie miał.

Terech M., Zarys z dziejów sokolnictwa polskiego, War­szawa 1929; Świderski B., Ilustrowany opis Leszna i zie­mi leszczyńskiej, Leszno 1928; 50 lat Polskiego Tow. Gim­nastycznego „Sokół" w Kołomyi 1885-1935, Kołomyja 1936; Szymańska E., Towarzystwo Gimnastyczne "So­kół" w Lesznie 1920-1939, ,.PL": 1990 z.IVA/, 1991 z. l,; Rydlewicz T., 25 lecie "Sokoła" w Lesznie, Przewodnik Gimnastyczny "Sokół", R 44 1927 nr '9 s.229; POZL, Sprawozdanie za rok 1935, 36, 37, P: 1935, 1936,1937; Protokólarz Okręgowego Wydziału Sokolic przy Przewod­nictwie 1932-39; Protokólarz Wydziału Technicznego Żeń­skiego Tow. Gimn. „Sokół" 1929-1939; - Inf. ustne od ro­dziny Rydlewiczów;- Fot. ze zbiorów autorki.

Ewa Szymańska

Źródło; Przyjaciel Ludu nr 1 2002

POWRÓT