Kazimierz Szrejbrowski


 

Ludzie pierwszych lat niepodległości Leszna

 

SZREJBROWSKI Kazimierz (1863-1923), nauczyciel, inspektor szkolny. Urodził się 1 II we wsi Poledno (pow. Świecie). Był jedy­nym dzieckiem Władysława, administratora majątku i Marian­ny z Dobrosiń-skich. Początko­we nauki pobie­rał w Polednie. Po ukończeniu Seminarium Na­uczycielskiego podjął pracę na­uczyciela w Domachowie k. Krobi, a następnie w Dolsku. Od 1903 był dyrektorem szkoły powszechnej w Śremie, a ponadto działał społecznie na różnych odcinkach ży­cia. W jego mieszkaniu przy Warcie orga­nizowano tajne zbiórki harcerskie drużyny Przemysława. Prowadził tajne nauczanie języka polskiego w polskich rodzinach, współ­pracował z tajnym gimnazjalnym Towarzy­stwem Tomasza Zana. Od 1 l 1919, jako inspektor szkolny, organizował polskie szkolnictwo na terenie Śremu i powiatu. W takim celu przybył 17 l 1920 do Leszna. Był pierwszym polskim inspektorem szkolnym w Lesznie i powiecie w odrodzonej Polsce. 22 VI 1920, na uroczystej powiatowej kon­ferencji, którą kierował, nauczyciele złożyli przysięgę na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Praca inspektora nie była wówczas łatwa, brakowało nauczycieli Polaków. Pla­cówki oświatowe w powiecie leszczyńskim wizytował korzystając z roweru. W kronice szkolnej w Kąkolewie (pow. Leszno), obejmującej lata 1849-941, napisano, że „otaczał nauczycieli ojcowską opieką, był prawym i wiernym synem ojczyzny". Zmarł 20 II 1923 w Lesznie, pochowany został 23 II na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej. Pierwszy związek małżeński zawarł z Ma­rianną z Jankiewiczów. Mieli 4 synów: Wa­cława, Stefana, Józefa (ur. 1889) i Aleksan­dra (ur. 1893), zajmujących się kupiectwem. Po śmierci Marianny S. zawarł drugi zwią­zek małżeński, 10 IX 1901 w Dolsku, z Władysławą z Jezierskich. Miał z nią dwoje dzieci: Irenę (ur. 1902), nauczycielkę i Henryka (ur. 1905), prawnika.

Fedorowicz J., Konopińska J., Marianna i róże - życie rodzinne w Wielkopolsce w latach 1840-1919 w tradycji rodzinnej, 1979; Jędraś S., Gmina Osieczna, Leszno 1994 s.213, 273, Jędraś S., Pierwszy inspektor szkolny, „Panorama Leszczyńska": 1993 nr 29 s.13; Kronika szko­ły w Kąkolewie (lata 1849-931); - Informacje ustne Lutosławy Szrejbrowskiej i Ewy Apolinarskiej.

Stanisław Jędraś

Źródło; Przyjaciel Ludu nr 1 2002

POWRÓT