nazwy ulic

 

Jako wstęp do rozdziału, niech posłuży fragment "Wprowadzenia" Aleksandra Piwonia, zamieszczonego w "Informatorze o nazwach ulic, placów i parków" z 1982 roku, opracowanego z inicjatywy Regionalnego Zespołu Badawczego przy Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lesznie.

Mimo braku przekazów źródłowych można przypuszczać, iż pierwsze nazwy nadano ulicom i placom Leszna wkrótce po lokacji miasta w 1547 roku. Zapewne wywodziły się one ze zwyczajowych nazw szlaków handlowych i komunikacyjnych, a także od profesji, czasem również od narodowości i wyznania osób przy nich zamieszkujących, od wzniesionych przy nich budowli, od położenia i innych charakterystycznych cech. Zgodnie z wielowiekową tradycją głównym placom miasta nadawano nazwy rynków. Takich nazw używano bowiem w XVII i XVIII w. , o czym świadczą wzmianki w aktach miejskich, nie istniejący plan miasta z 1737 roku i XIX-wieczna kopia planu miasta z 1798 r.
     
Szybki rozwój demograficzny i przestrzenny Leszna oraz przybierająca na sile germanizacja przyczyniły się do wprowadzenia w drugiej połowie XIX w. nowych nazw, które często upamiętniały osoby zasłużone dla państwa pruskiego, kultury europejskiej i miasta Leszna.
     Burzliwy bieg historii w obecnym stuleciu (XX wieku), związany z przemianami politycznymi, społeczno-gospodarczymi, rozwojem nauki i kultury, spowodował dalsze zmiany w nazewnictwie ulic i placów. Wiele z nich zmieniło nazwy kilkakrotnie.
      Szczególnie dużo zmian dokonano po 1945 roku, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wiązało się to m. in. z szybkim zwiększaniem się liczby ludności, budową dużych osiedli mieszkaniowych i przyłączeniem sąsiednich wsi do miasta. (...)  Publikacja przeznaczona jest głównie dla badaczy dziejów Leszna, regionalistów i miłośników miasta  (....)

Od daty wydania "Informatora" minęło już 20 lat i wówczas aktualne dane, szczególnie dzięki kolejnej przemianie ustrojowej, przestały pokrywać się z dzisiejszą rzeczywistością. Zamieszczona poniżej tabela powstała z połączenia danych z urzędowego wykazu nazw ulic z  2002 roku otrzymanego z Urzędu Miasta i cytowanego wyżej "Informatora" . O ile prawdziwość nazw aktualnych jest łatwa do sprawdzenia, o tyle w kolumnie nazw dawnych, "duże luki źródłowe mogą być jednak przyczyną pewnych nieścisłości, szczególnie w odniesieniu do chronologii.." Mając na uwadze przestrogę p. Aleksandra Piwonia, proszę o powiadomienie mnie o każdym stwierdzonym odstępstwie od udokumentowanej prawdy historycznej.

Pomocą w poruszaniu się po mieście może być "Plan miasta" zamieszczony na oficjalnej stronie  Urzędu Miejskiego

Wykaz nazw ulic i placów ułożony jest alfabetycznie, wg pierwszych liter nazwiska patrona lub rzeczownika w innych nazwach.

Przejdź do wykazu - kliknij tutaj

POWRÓT