Autor

Zbigniew Gryczka

Tytuł

Inwestycje „Akwawitu”

Źródło

Przyjaciel Ludu 1-2/1995

Uwagi

 

 

W tym samym czasie co budowa hotelu "Akwa­wit" prowadził drugą ważną inwestycję: najnowocześniejszą w Polsce i unikalną w Europie instalację do produkcji tzw. bezwodnego spirytusu, o mocy nie mniejszej niż 99,7%. Prace budowlano-montażowe rozpoczęto 21.12.1994 r., a odbiór instalacji nastąpił 12.07.1995 r. Obok istniejącej wie­ży rektyfikacyjnej z 1951 r. powstała druga z płyty obornickiej o identycznej wysokości (36 m). We­wnątrz, w ciągu 6,5 miesiąca, pracownicy kościań­skiego oddziału warszawskiej firmy "Argon" pod kierownictwem Romana Bartkowiaka zamontowali instalacje wykonane na amerykańskiej licencji przez "Spomasz" w Pleszewie. Zastosowano najnowszą amerykańską technologię, w której udział mają też leszczyńscy fachowcy z "Akwawitu".

Do tej pory w leszczyńskim "Akwawicie" rekty­fikowano 40 mln l spirytusu surowego rocznie. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej na świe­cie technologii zdolności produkcyjne zakładu pod­woiły się, co nie jest bez znaczenia dla gorzelni rolniczych Wielkopolski, bowiem w ostatnich latach miały one niekiedy trudności ze zbytem spirytusu. Obecnie zdolności produkcyjne zakładu wzrosły do ogromnej wielkości 80 min l rocznie, co stwarza sytuację, że "Akwawit" będzie przerabiał 1/3 krajo­wej produkcji spirytusu. Nowa instalacja rektyfika­cyjna osiągnęła 25 lipca 1995 r. projektowaną wy­dajność. Produkowany w niej spirytus zawiera jedy­nie 0,05% wody. W kolumnie rektyfikacyjnej zasto­sowano cały szereg rozwiązań, które zmniejszyły koszty produkcji. Przykładem może być zużycie wo­dy, zmniejszone w nowej instalacji do 0,51 na 11 gotowego produktu, gdy w dawnych instalacjach wynosi 3,51. Produkcja nowego rodzaju spirytusu ma również duże znaczenie z ekologicznego punktu widzenia. Spirytus bezwodny jest w dużym stopniu przeznaczany do wzbogacania paliw silnikowych. Pięcioprocentowy dodatek do benzyny E-94 powo­duje istotne złagodzenie toksyczności spalin, zmniejsza o 20% zawartość dwutlenku węgla i o 10% siarczku węgla.

Nowa instalacja nie zwiększa zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Inwestycja powinna rów­nież polepszyć wyniki ekonomiczne przedsiębior­stwa.