Autor

 

Tytuł

Kalendarium Akwawitu

Źródło

Przyjaciel Ludu 1/1991

Uwagi

 

 

1879 -              Utworzenie   zakładu   oczyszcza­nia spirytusu w Lesznie.

1884 -              Przejęcie zakładu przez Wroc­ławską Fabrykę Spirytusu (Breslauer Spiritfabrik 

                        Aktien Gesellschaft).

1913 -              Uruchomienie suszarni płatków ziemniaczanych z młynkiem do rozdrabniania.

1922 -              Przejęcie Leszczyńskiego Od­działu Wrocławskiej Fabryki Spirytusu przez

Spółkę Akcyjną „AKWAWIT" w Poznaniu.

1923 -              Zainstalowanie w leszczyńskim „AKWAWICIE" aparatu rekty­fikacyjnego

„Barbeta", pierwsze­go na terenie Polski północno-zachodniej i największego wówczas w Polsce o wydajności około 12 mln l spirytusu rocz­nie.

1925 -              Przejęcie zakładu przez Dyrek­cję Państwowego Monopolu Spi­rytusowego w Warszawie.

1931 -            Pęknięcie zbiornika magazyno­wego spirytusu powodujące za­grożenie pożarowe i duże stra­ty materialne. Wylało się około 40 tyś. l spirytusu, ze zbiornika o pojemności 300 tyś. 1.

1934 -              Wymiana starych kotłów na nowe.

1939 -              Przejęcie   zakładu  przez  administrację   niemiecką   i  poddanie kierownictwu Treuhendra.

1945 -              Uszkodzenie podczas walk o Leszno budynku fabryki płat­ków   ziemniaczanych i chłodni wody.

1945 -              Mianowanie Mariana Bembnisty tymczasowym  kierownikiem zakładu.

1946 -              Uzyskanie produkcji spirytusu rektyfikowanego w wysokości 4,5 mln l rocznie, trzeciej pod względem wielkości w kraju,

1952 -              Uruchomienie   produkcji   spirytusu odwodnionego.

1953 -              Założenie Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożyw­czego.

1959 -              Rozpoczęcie w drugim półroczu realizacji budowy Fabryki Kwa­su Mlekowego.

1960 -              Oddanie do eksploatacji wytwórni kwasu mlekowego o wydajności   1000   t   rocznie   kosztem 21,5 mln zł.

1961 -              Ukończenie   budowy   wytwórni kwasu mlekowego.

1963 -              Uruchomienie utylizacji drożdży pospirytusowych.

1964 -             Włączenie zakładu do Poznańskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego na prawach Wydziału. Kierownikiem fabryki zostaje Leon Urbański.

1964 -              Opracowanie zakładowego systemu automatycznego sterowa­nia procesem rektyfikacji spi­rytusu.

Zorganizowanie Warsztatu Na­praw Automatyki.

1965 -              Rozpoczęcie budowy nowego zbiornika magazynowego do spirytusu o pojemności 2 mln 1.

1966 -              Ukończenie budowy zbiornika magazynowego spirytusu kosz­tem 1,2 mln zł.

1967 -              Budowa kotłowni o wydajności 15 ton/h pary, kosztem 12,2 mln zł.

1968 -              Zakończenie budowy chłodni kominowej, ociekowej i budowy nowej kotłowni wyposażonej w 3 kotły parowe z ruchomym rusztem.

1971 -              Kierownikiem    Wydziału    W-3 zostaje   dr   Stefan   Grys.

1972 -              Zlikwidowanie gorzelni doświad­czalnej.

1970 -              Zorganizowanie wystawy przy­rządów i aparatury analitycznej firmy „Pyo Unicam".

1979 -            Jubileusz 100-lecia działalności Zakładów. Zorganizowano Izbę; Pamięci, ufundowano tablicę i medal pamiątkowy. Wydano monografię. Zakład został wyróżniony „Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego" i odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Lesz­czyńskiego".

1980 -              Uruchomienie produkcji szybkoschnącego kleju kazeinowego do etykiet na butelki.

1983 -              Przyznanie zespołowi pracow­ników technicznych nagrody II stopnia za wybitne osiągnię­cia w dziedzinie techniki.

1984 -              Wyprodukowanie 1809 t kwasu mlekowego.

1985 -              Usamodzielnienie zakładu i przy­jęcie nazwy „Zakłady Przemy­słu Spirytusowego „POLMOS" w Lesznie". Dyrektorem został dr Stefan Grys, a zastępcą do spraw technicznych dr inż. Wła­dysław Napierała.

1989 -              Uzyskanie rekordowej produkcji spirytusu rektyfikowanego w ilości 34,2 mln 1.

1989 -              Oddanie do eksploatacji nowej kotłowni, wyposażonej w 5 kotłów typu OKR i OR o wydajności 25 t pary na godzinę.

1989 -              Rozpoczęcie budowy Wytwórni Kwasu Mlekowego i mleczanu wapnia.

1990 -              Zarejestrowanie   nowej   nazwy 19. X.    Zakładów: Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego „AKWAWIT"    w   Lesznie.

1991 -              Otrzymanie   złotego  medalu  za 12. V.    eksponowany na Międzynarodo­wych Targach w Plowdiw (Buł­garia) spirytus rektyfikowany.

1991 -             Otrzymuje na Polagrze w Poznaniu złotego medalu za eks­ponowany  na  Targach  (3-9. X. 1991)    spirytus    rektyfikowany zwykły — ziemniaczany.