Autor

Zbigniew Gryczka

Tytuł

Leszczyńskie Koło Filatelistów

Źródło

Inf. kulturalny i turystyczny 1/2003

Uwagi

 

 

W czwartek, 17 października 2002 r., odbyło się uroczyste spotkanie leszczyńskich filatelistów i zaproszonych gości. Okazją był Jubileusz 50-lecia działalności, połączony z otwarciem wystawy filatelistycznej ze zbio­rów członków.

Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie założono 20 lipca 1952 r. Inicjatorem zebrania założycielskiego był Marian Kosowicz. W pierwszym posiedzeniu wzięło udział 13 leszczynian. Na zebraniu organiza­cyjnym wybrano zarząd Koła, którego prezesem został bankowiec Marian Kosowicz. Liczba członków Koła na przestrzeni czasu zmieniała się. W roku 1985 Koło liczyło 225, zatrzymując się na koniec czerwca 2002 r. na liczbie 53 osób.

Leszczyńskie Koło było inicjatorem szeregu inicjatyw, takich jak pierw­sza w Polsce poczta szybowcowa, czy wznowiona po II wojnie światowej, poczta balonowa. Imprezy dokumentowano nalepkami, datownikami pocz­towymi i ozdobnymi kopertami, projektowanymi przez członka Koła - Ro­mualda Biernackiego. Pierwsze loty szybowcowe odbyły się w czerwcu 1958 r., w czasie VII Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie. Kolejne loty poczty szybowcowej i balonowej miały miejsce w latach 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1968, 1980, 1988, 1993, 1994, 1999. Ogółem w lotach balonowych i szybowcowych przewieziono 88 000 kart i listów.

Pierwszą wystawę filatelistyczną zorganizowano w 1955 r., w ratuszu. Kolejna odbyła się w 1958 r.; wydano wówczas 24-kartkowy katalog. Szczególną rangę miała wystawa filatelistyczna zorganizowana w styczniu 1970 r. w Muzeum Okręgowym, na której zaprezentowano na 45 ekranach zbiory filatelistyczne tematycznie związane z Lesznem, należące do 21 wy­stawców. Na wystawach prezentowano dorobek członków koła: dyplomy, medale oraz - związane pośrednio z filatelistyką, dawne koperty bezznaczkowe i starą korespondencję. Wydarzeniem szczególnie głośnym była Kra­jowa Wystawa Filatelistyczna, czynna w dniach 10 do 21 XII 1978 r. w salach Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Lesznie. Do ekspozycji nadesłano 131 zbiorów, które zaprezentowano na 630 ekranach. Dla upamiętnienia wystawy stosowano datownik okolicznościowy. Z wysta­wą powiązana była sesja popularnonaukowa.

Kolejna ekspozycja to wystawa zbiorów o tematyce kolejowej, zorgani­zowana z okazji 130 rocznicy zbudowania kolei na ziemi leszczyńskiej, czynna w dniach od l do 5 X 1968 r. w holu dworca w Lesznie, do której wydano katalog. Kolejną wystawę zorganizowało Koło w salach Muzeum Okręgowego we wrześniu i październiku 1992 r., z okazji 400-lecia urodzin Jana Amosa Komeńskiego.

Od l kwietnia do 31 maja 1994 r., wspólnie z Leszczyńskim Towarzy­stwem Kulturalnym, zorganizowano wystawę upamiętniającą 125 rocznicę wprowadzenia do obiegu kart pocztowych. Krajową wystawę zorganizowa­no w 1997 r., z okazji jubileuszu 450 lat nadania Lesznu praw miejskich. Z tej okazji wydano 50-stronicowy katalog, a Zarząd Miasta przyznał Kołu Medal Pamiątkowy. Wymieniłem tu tylko najważniejsze z dokonań Koła.

Od 1994 r. Leszczyńskie Koło PZF współpracuje z filatelistami z Suhl w Niemczech. Kilkakrotnie leszczyńskie zbiory filatelistyczne eksponowane były w Suhl, a zbiory niemieckie w Lesznie. Członkowie Koła byli autorami publikacji filatelistycznych, wzbogacających wiedzę o mieście i regionie. Najnowszym wydawnictwem, pióra prezesa Edmunda Jankowskiego, jest praca „50 lat Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie" (Leszno 2002).

Leszczyńskie Koło PZF wyróżnione jest Honorową Odznaką 50-lecia Polskiego Związku Filatelistów i Medalem 50-lecia Polskiego Związku Filatelistów.