Autor

Alojzy Konior

Tytuł

J.A.Komenski – 400-lecie urodzin

Źródło

Przyjaciel Ludu 2-3/1991

Uwagi

 

 

Rok   1992   został   przez   UNESCO ogłoszony   Rokiem   Komeńskiego. W   tym   roku   bowiem   przypada 400-lecie  urodzin tego wielkiego peda­goga   i   filozofa.   Komeński   przebywał na  terenie Leszna  w  latach   1628-1656 z przerwami na podróże zagraniczne i pobyt w Elblągu.

Tradycje „Przyjaciela Ludu" każą nam ten zeszyt choć w części poświę­cić Komeńskiemu. Wspomnieć należy, że wśród ważniejszych polskich publi­kacji komeniologicznych znajduje się, powstały w roku 1834, artykuł Józefa An­drzeja Łukasiewicza — wybitnego historyka szkolnictwa i reformacji zaty­tułowany „Jan Amos Komeniusz nieg­dyś rektor szkół w Lesznie". Zamiesz­czony on został, w Przyjacielu Ludu nr 7 z 13. 08. 1834 r. Tym właśnie ar­tykułem zapoczątkowany został na szer­szą skalę drugi nurt zainteresowań Ko­meńskim, obejmujący znajomość jego biografii i utworów.

Dorobek Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego w zakresie komeniologii (czy też jak chcą tego inni: komenistyki) jest pokaźny, uznawany przez pla­cówki naukowo-badawcze na świecie. Powiększy go wydatnie niniejszy zeszyt PL w znacznej części poświęcony właśnie Komeńskiemu. Znajdzie w nim czy­telnik m. in. obszerne kalendarium ży­cia i twórczości uczonego mające cha­rakter pionierski, gdyż będące dopiero drugim takim opracowaniem napisanym w języku polskim. Ponadto numer za­wiera opisową biografię Komeńskiego oraz problemowy artykuł pt. „Komeń­ski pedagog czy filozof", interesująco przedstawiający obydwa aspekty życia uczonego.

Komeński pełnił funkcję biskupa Jednoty braci czeskich. W numerze zaprezen­towano dwa artykuły związane z tymże wyznaniem. Pierwszy z nich analizuje dzieje braci i ich wpływ na odrębność Wielkopolski. Drugi — w głównej mie­rze — zajmuje się losami samego wy­znania.

Kolejny artykuł wspomina losy szkół im, J. A. Komeńskiego w Lesznie. Idee pedagoga rozprzestrzeniły się na inne placówki oświatowe naszego regionu. Wskazuje na to artykuł poświęcony bojanowskiemu Atheneum.

I wreszcie wkładka fotograficzna będąca zarazem programem do sztuki „Tryptyk z Komeńskiego" granej przez Teatr Szkolny Zespołu Szkół Ekonomi­cznych przy Wojewódzkim Domu Kul­tury w Lesznie, w związku z obchoda­mi rocznicy 400-lecia urodzin pedagoga. Wspomnieć należy, że dla Komeńskiego teatr był sposobem nauczania i życia, a w kierowanej przez niego szkole od­grywał niepoślednią rolę.

Wydawca wyraża nadzieję, że wszy­stkie materiały przyczynią się do upow­szechnienia wiedzy o Komeńskim. O tym zaś, że postać wielkiego pedagoga nadal bliska jest jego współczesnym kolegom po fachu niech zaświadczy za­mykający numer wiersz o wymownym tytule „Jan Amos".