Autor

Stanisław Jędraś

Tytuł

Szkoły im. Komenskiego w Lesznie

Źródło

Przyjaciel Ludu 2-3/1991

Uwagi

 

 

Jan    Amos    Komeński    w   latach 1628-1656  mieszkał  (z przerwami) w   Lesznie.   Pamięć   o   nim   była i  wciąż  jest  w  Lesznie  bardzo   żywa. Komeński był nauczycielem i rektorem leszczyńskiego   gimnazjum,   reformował tę   szkołę,   opracowywał   dla   niej   pro­gramy i podręczniki.

Po przeszło 200 latach od śmierci wielkiego pedagoga i filozofa — w roku 1898 — nadano leszczyńskiemu gimna­zjum jego imię. Stało się to w związku z 350-leciem powstania Jednoty gminy reformowanej. W tym też roku przed zborem kalwińskim w Lesznie odsło­nięte pomnik wielkiego myśliciela. W roku 1905 gimnazjum leszczyńskie obchodziło 350-lecie powstania szkoły. Ówczesny dyrektor von Sanden opra­cował historię szkoły i nadał książce tytuł: „Die 350 jahrige Jubelfeier Kóniglichen Comenius Gymnasiums zu Lissa". Podkreślił więc w tytule imię, któ­re szkoła od kilku lat nosiła. Pod ko­niec lat 30-tych nadano leszczyńskiemu gimnazjum imię króla Stanisława Lesz­czyńskiego.

Komeński jako patron szkoły wrócił ponownie do leszczyńskiej placówki 14 września 1947 r. Był to rok wyjąt­kowo bogaty w imprezy i uroczystości, gdyż Leszno obchodziło 400-lecie nada­nia praw miejskich. 14 września z ini­cjatywy Towarzystwa Przyjaźni PolskoCzechosłowackiej odbyła się w auli Pań­stwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie uroczysta akademia, w czasie której szkole tej nadano imię Komeńskiego. Dyrektorem Liceum Pedagogicz­nego był wówczas Mieczysław Chudziński. O nadaniu tej placówce im. Komeńskiego wkrótce zapomniano. Mło­dzież, a nawet grono nauczycielskie nie orientowało się, że Liceum nosiło takie imię, nie była też prowadzona żadna działalność wychowawcza związana z Patronem. Wymienione Liceum zostało w 1969 r. rozwiązane.

Nadszedł rok 1970, a tym samym obchody 300-lecia śmierci Komeńskiego. Jego działalnością w Lesznie zaintere­sowały się środowiska naukowe i odby­ła się tu poważna konferencja poświę­cona wielkiemu myślicielowi. W owym czasie żadna szkoła leszczyńska nie no­siła imienia Komeńskiego. Do nadania imienia przygotowywały się nato­miast Liceum Ekonomiczne i Zasadni­cza Szkoła Zawodowa Nr 2, czyli póź­niejszy Zespół Szkół Ekonomicznych. Od 1969 r. toczyła się w tej szkole dy­skusja nad wyborem patrona spośród kilku kandydatów. Wśród nich był też Jan Amos Komeński. Tę kandydaturę poparły również ówczesne władze mia­sta.

Uroczyste nadanie szkole imienia nastąpiło 15 kwietnia 1972 r. Uroczy­stość miała charakter międzynarodowy: . polsko-czechosłowacki. Kuratorium w Poznaniu reprezentował wicekurator Jan Bartkowiak. Uczestniczyli przed­stawiciele władz miasta i dyrektorzy leszczyńskich szkół. Z Warszawy przy­był ambasador Czechosłowacji w Polsce Vaclav Penc oraz przedstawiciele Oś­rodka Kultury Czechosłowackiej w Warszawie. Przybyła też delegacja nau­czycieli i uczniów z Gimnazjum im. Komeńskiego w Uherskim Brodzie na Morawach.

Szkole tego dnia nadano nie tylko imię, lecz również sztandar. Nastąpiło odsłonięcie popiersia Komeńskiego na korytarzu szkolnym, a dokonał tego ambasador Vaclav Penc. Nawiązano kontakty z Gimnazjum w Uherskim Brodzie. Od tego czasu dzień 15 kwiet­nia jest w Zespole Szkół Ekonomicz­nych obchodzony jako święto szkolne. Tego dnia najbardziej wyróżniającym się uczniom nadaje się tytuły: Zasłu­żony Uczeń Szkoły. Odbywa się też uroczysta akademia, w czasie której młodzież składa kwiaty przed popier­siem Komeńskiego w szkole oraz przed jego pomnikiem na terenie miasta.