Autor

Stanisław Jędraś

Tytuł

Jadwiga Wiktoria Mondelska

Źródło

 

Uwagi

 

 

Jadwiga Wiktoria Mondelska była zasłużoną nauczycielką. Uro­dziła się w 1888 roku w Tarnowie. W tym samym mieście ukończyła szkołę podstawową i średnią. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogi­cznych podjęła pracę w jednej ze szkól powszechnych Tarnowa. W 1913 roku wyszła za mąż za Stanisława Mondelskiego, również nauczyciela. Po dwóch latach na­gle zmarł zakażony czerwonką.

Z krótkiego pożycia małżeńs­kiego pozostało jej dwóch synów bliźniaków. Ponieważ na terenach byłego zaboru pruskiego brakowa­ło polskich nauczycieli, a w Galicji był ich nadmiar, podjęta decyzję o wyjeździe do Wielkopolski. W 1920 roku przybyła do Leszna i podjęła pracę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeń­skim. Zamieszkała w gmachu szkoły. Uczyła biologii, jednocześ­nie kontynuowała studia z botaniki na poznańskim Uniwersytecie. Po ich ukończeniu otworzyła przewód doktorski. Napisana przez nią pra­ca dyplomowa przyczyniła się do utworzenia Wielkopolskiego Par­ku Narodowego. W pracy pedago­gicznej wykazywała spore zaan­gażowanie. W swojej szkole urzą­dziła liczne akwaria, terraria, wiwaria i woliery, pracownię oraz szkolny ogród botaniczny. W 1932 roku została wybrana na dyrektora Państwowego Seminarium Nau­czycielskiego Żeńskiego w Lesznie. Przyczyniła się do tego, że szkoła niemal tonęła w kwiatach i zieleni. Pozostawiła po sobie do­robek naukowy i publicystyczny. Przedwojenne władze uhonorowa­ły ją Złotym Krzyżem Zasługi. Po wybuchu wojny jej pobyt w Lesz­nie byt niebezpieczny. Wyjechała do Krakowa, gdzie pracowała naj­pierw jako nauczycielka, a następ­nie w Polskim Komitecie Opiekuń­czym. Mondelska nie doczekała końca wojny, zmarła w 1943 roku. Wszelkie wiadomości o życiu i działalności J.W. Mondelskiej zebrał leszczyński regionalista Sta­nisław Jędraś.