Autor

Zbigniew Gryczka

Tytuł

Władysław Nowak

Źródło

 

Uwagi

 

 

Władysław Nowak  żył w latach 1894-1939 i był nie­zwykle aktywnym kupcem i hote­larzem. Urodził się w Tumidaju w powiecie jarocińskim w rodzinie rzemieślniczej. W 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie w wojnie polsko - bolszewickicj. W Lesznie osiedlił się w 1921 roku, podejmując pracę w Hotelu Polskim Stanisława Zajchera. Po ślubie z córką Zajcherów prowadził hotel. Miał własne przedsiębiorstwo handlowe w Ra­wiczu. Kierował też Hotelem War­szawskim w Kościanie, a w 1932 roku przejął na stałe Hotel Polski w Lesznie. Poza usługami hotelar­skimi prowadził kino, założył krę­gielnię oraz sale bilardowe. Re­prezentacyjne pomieszczenia udo­stępniał na potrzeby różnych okoli­cznościowych imprez organizac­jom społecznym, politycznym i wojsku. W kinie gościły często zespoły teatralne i Operetka Po­znańska. Obiekty rozbudowywał i modernizował. W latach trzydzie­stych rozwijał aktywną działalność społeczną. Działał w Zarządzie Towarzystwa Gimnastycznego So­kół, w Związku Podoficerów Reze­rwy i Polskim Związku Zachod­nim. Dla mieszkańców Leszna w ramach Ligi Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej organizował szkolenia przygotowujące do obro­ny. Przeznaczył do tych celów pomieszczenia pod budynkiem Hotelu Polskiego. We wrześniu 1939 roku razem z rodziną został przez Niemców wywłaszczony. Wkrótce po tym aresztowano go i osadzono w więzieniu. W trybie nagłym niemiecki sąd wojskowy skazał go na śmierć. Został roz­strzelany w publicznej egzekucji na placu Kościuszki. Na miejsce kaźni doprowadzono żonę z dzie­ćmi.

Władysława Nowaka odznaczo­no pośmiertnie Krzyżem Walecz­nych.

Wszelkie informacje o życiu i działalności Władysława Nowaka zebrał leszczyński kolekcjoner i re­gionalista Zbigniew Gryczka.