Autor

Danuta Stępczak

Tytuł

Patroni naszych ulic VI

Źródło

Przyjaciel Ludu 2/1990

Uwagi

 

 

GRUNWALD

ul. JAROSŁAWA  DĄBROWSKIEGO

Jarosław Dąbrowski, ur. 13. XI. 1836 w Żytomierzu, zm. 23. V. 1871 w Pa­ryżu, pseudonim „Łokietek". Działacz rewolucyjny, demokratyczny przywódca lewicy „czerwonych" (1862). Dowódca i generał sił zbrojnych Komuny Parys­kiej w 1871. Aresztowany za działalność w organizacji „czerwonych" 14. VIII. 1862 i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Od 1865 przebywał na emigracji we Francji. Śmiertelnie ra­niony w walce na barykadzie w czasie Komuny Paryskiej przy ul. Myrrha w pobliżu Montmarten zmarł i pocho­wany został na cmentarzu Pere Lachaise

 

ul. gen. JÓZEFA DOWBORA-MUSNICKIEGO

Józef Dowbor — Muśnicki, ur. 25. X. 1867 w Grabowie (sandomierskie), zm. 28. X. 1937 w Batorowie (poznańskie). Generał, od 1902 oficer w armii ro­syjskiej; podczas I wojny światowej dowodził dywizją na froncie kaukas­kim, a następnie pod Rygą. W 1917 po porozumieniu z naczelnym wodzem armii carskiej Ł.G. Korniłowem zor­ganizował na Białorusi I Korpus Polski (tzw. dowbroczycy), który w kwietniu 1818 podporządkował Niemcom i za zgodą Rady Regencyjnej zdemobi­lizował. W czasie powstania wielkopol­skiego był dowódcą naczelnym armii wielkopolskiej. W 1920 przeszedł w stan spoczynku. 18. I. 1920 przebywał Dowbór-Muśnicki w Lesznie. W swym przemówieniu wygłoszonym do mieszkańców zgromadzonych na Rynku powiedział: „W  imieniu  Rzeczypospolitej” biorę Leszno i Ziemię Leszczyńską pod opiekę polskiego oręża". Wydał „Moje wspomnienia".

 

ul. JAGIELLOŃSKA

Jagiellonowie — dynastia królewska osiadła na tronie polskim dzięki decyzji królowej Jadwigi, która przedkładając dobro państwa nad osobiste zdecydo­wała się na małżeństwo z księciem li­tewskim. Pierwszy władca z tej dyna­stii — Władysław nie posiadał potomka z małżeństwa z Jadwigą i dopiero na­stępna żona urodziła mu synów, którzy byli królami Polski.

 

Park JANA JONSTONA

Jan Jonston, ur. w 1603 w Szamotu­łach w rodzinie szkockiej emigrantów, zm. w 1675 w Składowicach koło Lu­bina. Pochowano go na cmentarzu braci czeskich w Lesznie w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się park jego imie­nia. Wybitny uczony i lekarz, napisał liczne dzieła i podręczniki, głównie z dziedziny medycyny, przyrody i mine­ralogii. Był lekarzem miejskim w służ­bie rodu Leszczyńskich. Z okazji trzech-setnej rocznicy jego śmierci, z inicja­tywy Leszczyńskiego Towarzystwa Kul­turalnego, w parku wzniesiono jego pomnik projektu Magdaleny Więcek-Wnuk.

 

ul. ADAMA MICKIEWICZA

Adam Bernard Mickiewicz, ur 24. XII. 1798 w Nowogródku lub w Zaosiu koło Nowogródka, zm. 26. XI. 1855 w Kon­stantynopolu. Największy poeta polski, przedstawiciel romantyzmu. Za czynny udział w tajnych zgrupowaniach mło­dzieży (filomaci i filareci) skazany zo­stał na pięć lat zesłania do Rosji, gdzie zetknął się z dekabrystami i najwybi­tniejszymi pisarzami rosyjskimi. Od 1832 przebywał w Paryżu. Twórczość Mickiewicza obejmowała m. in. takie Utwory jak: „Pan Tadeusz", „Dziady", „Sonety Krymskie", „Grażyna", „Kon­rad Wallenrod", „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego", „Ballady i ro­manse". Przebywając w Wielkopolsce Mickiewicz gościł m. in. w Luboni w byłym powiecie leszczyńskim.

 

ul. LUDWIKA NAJDY

Ludwik Najda, ur. 17. VIII. 1881 w Zbąszynku, zm. 10. VIII. 1975 w Lesz­nie. Zasłużony, długoletni działacz spół­dzielczości mieszkaniowej. Od 1935 do 1939 członek Rady Nadzorczej, od 1948 do 1964 pełnił funkcję skarbnika Za­rządu Spółdzielni. W Lesznie przebywał od 1925 roku i pochowany został na tutejszym cmentarzu parafialnym.

 

ul. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Władysław Eugeniusz Sikorski, ur. 20. V. 1881 w Tuszowie Narodowym (san­domierskie), zm. 4. VII. 1943 koło Gi­braltaru. Mąż stanu, generał, z wy­kształcenia inżynier budownictwa wod­nego. Jeden z twórców polskich orga­nizacji wojskowo-niepodległościowych. Od jesieni 1914 członek Naczelnego Komitetu Narodowego. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Paryża, gdzie stanął na czele utworzo­nego tam rządu emigracyjnego, zostając jego premierem. Zginął w niewyjaś­nionych do końca okolicznościach w katastrofie lotniczej.