Autor

Zbigniew Gryczka

Tytuł

Pomnik i jego twórca

Źródło

Przyjaciel Ludu 3-4/1996

Uwagi

 

 

Pomnik Niepodległo­ści w Lesznie powstał w 1991 r. z inicjatywy ów­czesnego senatora Bolesława Szudejki. Przypomina dwie ważne w historii Polski wydarzenia: uchwalenie Konstytucji 3 Maja. oraz odzyskanie wolności po długotrwałym okresie zaborów. Jego ciekawa bryła składająca się z 14 głazów z tablicami i pięknego sty­lizowanego orła stanisławowskiego umieszczonego na samym szczycie monumentu, wzbudza zaintere­sowanie licznych przechodniów, którzy uważają go za najpiękniejszy pomnik miasta.

Pomnik Niepodległości usytuowany jest u zbie­gu ul. Niepodległości i al. Konstytucji 3 Maja. Jego uroczyste odsłonięcie miało miejsce w przeddzień Święta Niepodległości 10 listopada 199! r., z udziałem władz miejskich i wojewódzkich oraz społeczeń­stwa, w 73 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem pomnika jest mieszkaniec Leszna, znany artysta - rzeźbiarz Ireneusz Daczka, któremu Społeczny Komitet Budowy powierzył zadanie opracowania monumentu. Artysta, związany dzia­łalnością artystyczną z Lesznem od prawie 25 lat, wywiązał się z zadania znakomicie. Od prawie 5 lat skwer z pomnikiem to ważne miejsce, gdzie z okazji różnych rocznic państwowych gromadzi się społe­czeństwo i składa się kwiaty i wieńce. Szczególnie okazale prezentuje się w słoneczne dni. Do powsta­nia pomnika społecznie, oprócz autora projektu, przyczyniło się wiele osób i instytucji. Na szczególne podkreślenie zasługują: _ Leszczyńska Fabryka Pomp - wykonawca odlewów pomnika i Zootechni­czny Zakład Doświadczalny w Pawłowicach - do­stawca głazów.

Ireneusz Daczka - twórca pomnika -jest absol­wentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu, Wydziału Rzeźby Architektonicz­nej, którą ukończył w 1970 r. Po studiach zamiesz­kał w Rydzynie. gdzie wkrótce podjął pracę przy odbudowie zamku. Od 1980 r. mieszka w Lesznie, ma w swym dorobku wiele prac rzeźbiarskich i ma­larskich, w postaci pomników, tablic, polichromii i wystrojów wnętrz. Leszno zdobią także jego autor­stwa pomnik Armii Krajowej i tablica pamiątkowa na szkole podstawowej w Gronowie z portretem H. Sienkiewicza. Jego prace znajdują sic w kilkudzie­sięciu kościołach, między innymi w Śremie, Pudliszkach, Ostrowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim. Chrośnicy, Orzechowie. Krakowie oraz w katedrze po­znańskiej, gdzie stworzył wystrój kruchty od strony południowej i dwa białe witraże. Zaprojektował również aranżację eksponatów i wystrój Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, gdzie eksponowa­ne są skarby prymasowskie z tysiąclecia. Dla Boja-nowa stworzył pomnik Zamordowanych na Wscho­dzie, zlokalizowany na miejscowym cmentarzu. Przy projektach dla kościołów współpracował często z laureatem medalu św. Wojciecha mgr inż. archite­ktem A. Kolasą z Poznania.

W swoich pracach szczególny nacisk leszczyń­ski artysta kładzie na symbolikę narodowo-patriotyczno-religijną. Symbolika patriotyczna leży też u podstaw koncepcji pomnika Niepodległości w Le­sznie, gdzie liczba głazów, tablic z datkami, księgi i skrzydła orła mają symboliczną, historyczną wymo­wę.

Ireneusz Daczka aktualnie pracuje nad Pasją dla kościół parafialnego w Wilkowicach i rekonstru­kcją sarkofagów z Sądowla. W grudniu 1995 r. zo­stał wyróżniony drugą nagrodą za projekt pomnika poświeconego bitwie o Monte Cassino. który ma stanąć w Warszawie. Jego marzeniem jest stworze­nie dla Leszna pomnika Stanisława Grochowiaka.