Autor

Bronisław Świderski

Tytuł

Prasa

Źródło

„Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” - reprint wydania z 1928 r

Uwagi

 

 

      Pierwszem w Wielkopolsce pisemkiem ilustrowaniem był przez Jana Poplińskiego, profesora literatury polskiej, i Józefa Łukaszewicza w Lesznie wydawany i czcionkami Niemca Gűnthera drukowany: „Przyjaciel Ludu". W kilka lat później wychodziły jeszcze w Lesznie „Szkółka Niedzielna", wydawnictwo prof. i dyr. gimnazjum Karola Meya z Gniezna i „Przewodnik ''. Po upadku tych pisemek jeszcze przed rokiem 1855, dopiero grono obywateli Polaków w Lesznie z Teodorem i Feliksem Bobowskim na czele zawiązało 1902 r. towarzystwo z ograniczoną poręką, celem wydawania pisma polskiego pod nagłówkiem „Nowy Czas". Również i ta gazeta dla braku abonentów długo utrzymać się nie mogła. W ostatnich latach wojny wskrzesili w Lesznie, tak zwani aktywiści, Polacy, orien­tujący się w myśl państw centralnych, dziennik większych roz­miarów p.t. „Kraj"', wychodzący pod redakcją sprowadzonego w tym celu z Bytomia, redaktora, Pawła Dombka. Kierunek pisma, subwencjonowanego przeważnie przez księcia Drucko-Lubeckiego z Dłoni, nie znalazł najmniejszego oddźwięku w sfe­rach mieszczaństwa i wsi powiatu naszego. Gazetę zaprzestano wydawać na kilka tygodni przed wybuchem rewolucji w r. 1918.

      W styczniu 1920 r. jeszcze przed wkroczeniem wojsk i władz polskich do Leszna rzucił na zebraniu w lokalu Marcina Raszewskiego, jako pierwszy myśl założenia u nas czasopisma codziennego Dr. Jan Stawicki.

      Po wkroczeniu Polaków do Leszna kilku obywateli z miasta i okolicy urządziło zebranie, na którem postanowiono zakupić drukarnię i dotychczasowe wydawnictwo niemieckiego „Lissaer Anzeigera" z rąk Adolfa Schmädickego. W transakcji tej wzięli udział: Bajora Cyryl, Filisiewicz Roman, Górecki Józef, ks. Kopczyński, Misiaczyk, Rzepka Józef. Dr. Stawicki Jan, Dr. Swiderski Bronisław, ks. Steinmetz Paweł i Szurkowski Mie­czysław. Tak powstała Drukarnia Leszczyńska, spółdzielnia z odp. ogr. w Lesznie Wlkp., która wydaje „Głos Leszczyński".

      Redaktorami „Głosu" byli: ks. Kopczyński Tadeusz, Trze­biński Leon, Prof. Bol. Karpiński, Grobliński Stanisław, Dykiert, Babiński Juljan, Dabiński Marjan, Machalewski Stefan, któ­rego cennym i wytrwałym zabiegom i pracy redaktorskiej „Głos Leszczyński" zawdzięcza dzisiejszy rozwój i poczytność.

      Kierownictwo   Administracji   i  Drukarni   „Głosu"   spoczy­wa  w  rękach  dzielnego   fachowca   St.   Szala.

 

Kurjer Powszechny.

„Kurjer Powszechny", o kierunku radykalno - lewicowym, wychodzi w Lesznie od 1923 r. pod redakcją St. Migdalewicza z Leszna. Wydawnictwo i redakcja znajduje się: Leszno, Nowy Rynek 38.