Autor

Franciszek Pawlak

Tytuł

Leszczyńska szkoła rolnicza

Źródło

Przyjaciel Ludu 3/1986

Uwagi

 

 

      W roku szkolnym 1920 Wielkopols­ka  Izba  Rolnicza  powołała  szko­łę  rolniczą  w  Lesznie.  Założenie szkoły rolniczej w tym mieście związane było z gospodarczym charakterem regionu. Grunty orne w powiecie leszczyńskim stanowiły około 64,5 proc. całego obszaru. Większość ludności   (77 proc.)   związana   była   z   rolnictwem.

      Szkołę rolniczą zlokalizowano w bu­dynku szkoły handlowej przy ul. Bo­lesława Chrobrego 24. W tym miejscu szkoła miała swą siedzibę do 1924 roku. Uczniowie w ciągu dwóch kolejnych okresów zimowych, od listopada do kwietnia uczyli się teorii rolnictwa, a w ciągu miesięcy letnich odbywali praktykę w większych, wzorowych mająt­kach ziemskich. Opłata za naukę wy­nosiła 50 zł za semestr. Program na­uczania obejmował elementarne wia­domości z poszczególnych przedmiotów nauczania.

      W roku szkolnym 1923/24 Wydział Powiatowy przy Starostwie w Lesznie zakupił nieruchomość przy ul. Lipowej 76 i przekazał Wielkopolskiej Izbie Rol­niczej, polecając przenieść do niej szko­łę rolniczą. Nieruchomość składała się z budynku, stajni, wozowni i ogrodu. W latach 1928-30 szkoła rolnicza w Lesznie była organizatorem konkursów rolniczych wśród młodzieży wiejskiej. Zorganizowano konkurs uprawy ziem­niaków, buraków cukrowych w 44 zes­połach.

      W dni targowe w miastach powiato­wych organizowano objazdowe porad­nie specjalistyczne dla rolników. Na przykładzie tej szkoły uwidoczniło się wyraźnie ścisłe powiązanie systematycz­nego kształcenia w szkole oraz poza szkolnej oświaty rolniczej. Powyższy fakt został bardzo pozytywnie oceniony przez Izbę Rolniczą.

      W 1932 r. zapoczątkowane zostały prace nad zmianą programu szkół rol­niczych. Zmierzały one w kierunku zbliżenia do gospodarstw rolnych. Cho­dziło o to, by, materiał nauczania był prosty, łatwy i aby wiązał emocjonalnie ze środowiskiem wiejskim. Naukę po­dzielono na trzy okresy: zimowy — obejmujący pierwszy kurs nauki, letni — przeznaczony na praktyki szkolne oraz trzeci zimowy — przeznaczony na drugi kurs nauki.

      W okresie od 1933 do 1936 r. szkolą rolnicza w Lesznie brała udział w pro­pagowaniu nowych eksperymentów w rolnictwie. Opiekowała się w swoim okręgu szkolnym doświadczeniami w zakresie prób odmianowych żyta, psze­nicy ozimej, jęczmienia ozimego, jęcz­mienia jarego, pszenicy jarej, owsa, ziemniaków oraz stosowania nawozów.

      W ostatnich latach okresu między­wojennego nastąpiła dalsza stabilizacja szkoły. Okupacja hitlerowska przesz­kodziła jednak tym korzystnym po­czynaniom. Szkoła podzieliła los innych placówek oświatowych i została zamknięta. Urządzono w niej krótkotrwałe kursy kucia koni.

Po wojnie w Lesznie rozpoczęły dzia­łalność dwie szkoły rolnicze: Państ­wowe Gimnazjum Rolnicze oraz Po­wiatowa Szkoła Rolnicza. Państwowe Gimnazjum Rolnicze było niepełną szkołą średnią, zaś Powiatowa Szkoła Rolnicza należała do niższych szkół rolniczych. Nauka trwała w niej 11 miesięcy. Do szkoły uczęszczała mło­dzież, która ukończyła 18 lat i posia­dała co najmniej dwuletnią praktykę agronomiczną. Szkoła ta w roku 1946 została zlikwidowana. W 1946 r. w gimnazjum rolniczym poprawiły się znacznie warunki pracy i kształcenia. Przejęto bowiem po zlikwidowanej państwowej szkole rolniczej gospo­darstwo przy ul. Lipowej 4. Areał. gospodarstwa wynosił łącznie 114 ha. Było to największe gospodarstwo szkolne w Wielkopolsce.

      W roku 1948 zorganizowano w Lesz­nie 3-letnie liceum rolnicze pierwszego stopnia o charakterze ogólnorolniczym. W 1951 r. liceum uległo likwidacji. Uczniów przejęło Technikum Rolnicze w Bojanowie oraz szkoła weteryna­ryjna we Wrześni. Gospodarstwo rolne uległo parcelacji. W pomieszczeniach szkoły, po odpowiednich adaptacjach utworzono siedzibę zespołu PGR.

      Po sześciu latach przerwy szkoła rol­nicza w Lesznie została reaktywowana jako szkoła dwuzimowa, zaś w 1962 r. przekształcona w technikum ogrodnicze. W tym samym roku powołano Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W 1965 roku przy Trzyletnim Państwowym Technikum Ogrodniczym utworzono 6-semestralny Wydział Kształcenia Kores­pondencyjnego.

      Od 1974 r. szkoła nosi imię „Synów Pułku". W tym samym roku zmienio­no nazwę szkoły na Szkołę Powiatową — Centrum Kształcenia Rolniczego. W 1975 r. powołano Zespół Szkół Rolni­czych, który funkcjonuje do chwili obecnej. W Zespole pobiera dziś naukę 630 uczniów. W skład Zespołu wchodzą zasadnicze szkoły rolnicze w: Drzeczkowie, Radomyślu, Rydzynie, Włoszakowicach oraz gospodarstwo szkolne w Grzybowie o pow. 58,8 ha.