Autor

Telesfor Tycner

Tytuł

60-lecie leszczyńskiej „siódemki”

Źródło

Przyjaciel Ludu 1-2/1995

Uwagi

 

 

3 czerwca 1995 r. odbyły się w Lesznie uroczysto­ści związane z 60-leciem powstania 7-mej Kole­jowej Drużyny Harcerzy im. Henryka Dąbrow­skiego oraz "Tajnej Siódemki" w Lesznie. Organiza­torem ich byty: Krąg Instruktorski im. mjr. Hubala w Lesznie oraz 7 Leszczyńska Drużyna Harcerska im. Otto Roszaka, kontynuator "Tajnej Siódemki".

Obchody rozpoczęty się zbiórką harcerską o godz. 17 przed pomnikiem żołnierzy Garnizonu Le­szczyńskiego. Po uroczystym apelu nastąpił prze­marsz ulicami miasta kilkusetosobowej kolumny zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów i wetera­nów harcerstwa do miasteczka zlotowego w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Poniatowskiego. Tam o godz. 18 odbyło się Spotkanie Pokoleń 7 LDH. Wspomnieniami dzielili się harcerze z lat przedwo­jennych, m.in. Feliks Czarnecki, Marian Cichy, Teo­dor Glapka, członkowie "Tajnej Siódemki" Stefan Głogiński, Józef Kotewicz i Telesfor Tycner, a także Waleria Jagodzińska (siostra Edmunda Kuberkie-wicza i żona Edmunda, członka "TS"), nestor lesz­czyńskiego harcerstwa hm. Antoni Grygier, harce­rze "Siódemki" z lat 1945-49 oraz harcerze i harcerki z lat 1960-1970 i późniejszych. W spotkaniu poko­leń brał również udział kapelan leszczyńskiego har­cerstwa ks. dziekan Konrad Kaczmarek.

O godz. 20 miała miejsce wspólna harcerska kolacja.

O godz. 21.30 w parku położonym koło Woje­wódzkiego Domu Kultury przy ul. Narutowicza od­było się Ognisko 60-lecia 7 LDH. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Ognisko rozpalił najstarszy żyjący harcerz "Tajnej Siódemki" Józef Kotewicz.

W czasie ogniska przedstawiona została w spo­sób barwny przez hm. Czesława Wolskiego historia 7 LDH. Krótką gawędę nt. historii "Tajnej Siódem­ki" i pozostałych po niej znakach pamięci na lesz­czyńskim cmentarzu wygłosił Telesfor Tycner. Opo­wiadania urozmaiciły harcerskie piosenki śpiewane przez uczestniczących w ognisku. Podniosłym akcentem ogniska był apel poległych, który wygłosił drużynowy 7 LDH hm. Jacek Nowak.

Uroczystości 60-lecia "Siódemki" byty nawiąza­niem do tradycji przedwojennej "Siódemki" i "Tajnej Siódemki", przez obecnie działający Krąg i 7 LDH.