Autor

Feliks Czarnecki

Tytuł

Jubileusz leszczyńskiej „siódemki”

Źródło

Przyjaciel Ludu 1-2/1995

Uwagi

 

 

15 czerwca 1995 r. minęła 60 rocznica powstania 7. Drużyny Harcerzy im. Henryka Dąbro­wskiego w Lesznie. Drużyna ta wkrótce po zorgani­zowaniu stała się przodującą drużyną Leszczyńskie­go Hufca Harcerzy.

Jej konspiracyjną kontynuacją była, powstała w drugiej połowie października 1939 r., drużyna har­cerzy pod nazwą "Tajna Siódemka", zrzeszająca 24 harcerzy kierowanych przez Otto Roszaka.

Tragiczne były losy tej patriotycznej i bohater­skiej grupy młodzieży leszczyńskiej. W miesiącach letnich 1940 r. wszyscy oni zostali aresztowani przez niemiecką policję "Gestapo", następnie osadzeni w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyj­nych. Spośród 24 harcerzy "Tajnej Siódemki" 8 zmarło lub zostało zamordowanych w więzieniach i obozach koncentracyjnych w czasie wojny. Dal­szych 11 zmarło w latach 1949-1995.

Właśnie z okazji 60-tej rocznicy powstania dru­żyny odbyły się w Lesznie uroczystości jubileuszo­we, zorganizowane przez Harcerski Krąg Instru­ktorski im. mjr. Hubala w Lesznie oraz 7. Leszczyń­ską Drużynę Harcerską im. Otto Roszaka, kontynu­atora przedwojennej 7. Drużyny i "Tajnej Siódem­ki", przy współudziale przedwojennych członków 7. Drużyny z Poznania i Leszna. Szczególny wkład w organizację obchodów mieli: Czesław Wolski i Ja­cek Nowak.

Pierwsza część tych uroczystości odbyła się w Lesznie w dniu 3 czerwca 1995 r. Natomiast część druga miała miej­sce 8 października 1995 r. W kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Lesznie odprawiona została msza św. w intencji nieżyjących już, a także żyjących, harcerzy i harcerek Drużyny. Celebrował ją kapelan leszczyńskich harcerzy ks. kanonik Konrad Kaczmarek, który wygłosił głębokie w swej treści okolicz­nościowe kazanie.

We mszy św. uczestniczyli harcerki i harcerze Kręgu Instruktorskiego oraz 7. Leszczyńskiej Dru­żyny Harcerskiej z pocztami sztandarowymi i pro­porcami, a także seniorzy drużyny przedwojennej: Józef Kotewicz, Czesław Kutzmann, Józef Moraś i Telesfor Tycner - będący jednocześnie członkami "Tajnej Siódemki" oraz Marian Cichy, Feliks Czarnecki, Teodor Glapka i Feliks Jezierski. Razem 8 "weteranów".

Po mszy św. kilkudziesięcioosobowa kolumna harcerek i harcerzy, weteranów harcerstwa oraz rodzin nieżyjących już harcerzy przemaszerowała ulicami miasta udając się na cmentarz. Tam zgroma­dzeni uczestnicy uroczystości wysłuchali w skupie­niu i pełnej zadumie wygłoszonych przez Telesfora Tycnera obszernych wspomnień o poszczególnych harcerzach, oddając hołd bohaterom tych tragicz­nych czasów. Na harcerskich mogiłach, przy dźwiękach trąbki, zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze.

Wspomnieniowa droga rozpoczęła się pod tab­licą pamiątkową znajdującą się na zewnętrznej ścia­nie kaplicy cmentarnej. Wśród nazwisk pod napi­sem "Tym, którzy oddali swe życie w ofierze za Boga i Polskę 1939-1945" widnieją nazwiska następują­cych harcerzy "Tajnej Siódemki": Kazimierz Andrzejewski, Władysław Głogiński, Stefan Maćkowiak, Stanisław Phicienniczak, Witold Solla i Józef Zasieczny.

Następnie odwiedzono kolejno groby zmarłych w latach 1949-1995 harcerzy: Czesława Silczaka, Mariana Rydlewicza, Stanisława Otulaka, Tadeusza Solli, Władysława Marcinkowskiego, Stefana Gło-gińskiego, Zdzisława Tłustka. Edmunda Jagodzińskiego, Kazimierza Ratajczaka i Tadeusza Berusa.

Wspomniano również 3 harcerzy "Tajnej Sió­demki": Ludwika Majchrzaka, Edwarda Matyklasińskiego i Edmunda Kuberkiewicza, których groby znajdują się na innych cmentarzach, a także harcerży Floriana Bartkowiaka i Józefa Kucharskiego, którzy zginęli w szeregach Wojska Polskiego w 1939 r., oraz Ludwika Czarneckiego - organizatora w 1935 r. i pierwszego drużynowego "Siódemki", żołnierza Września 1939 r., kapitana WP, zmarłego w 1985 r. w Rzeszowie.

Nawiązując do 75-tej rocznicy działalności har­cerstwa leszczyńskiego, T. Tycner poświęcił także wspomnienia szczególnie zasłużonemu seniorowi leszczyńskiego harcerstwa Janowi Kuczkowskiemu, przez wiele lat przed i po wojnie Komendantowi Leszczyńskiego Hufca Harcerzy, wybitnemu peda­gogowi i wychowawcy dzieci i młodzieży, Kazimie­rze Wesołkównie-Celejewskiej, przedwojennej Komendantce Hufca Harcerek oraz Zbigniewowi Tylewiczowi, przedwojennemu drużynowemu 1. Le­szczyńskiej Drużyny Harcerzy, zasłużonemu harcerzowie leszczeńskiemu.

Zakończenie tej, wzorowo zorganizowanej, pełnej smutnych refleksji uroczystości nastąpiło przy grobie Otto Roszaka, komendanta "Tajnej Sió­demki", bestialsko zamordowanego pałkami fun­kcjonariuszy leszczyńskiego "Gestapo" 23 sierpnia 1940 r. "Był harcerzem z krwi i kości, gorącym pa­triotą i dobrym Polakiem"- jak powiedział o Nim przy Jego grobie T. Tycner.

Uroczystość zakończono odśpiewaniem hy­mnu harcerskiego "Wszystko co nasze Polsce odda­my".

Przedtem jednak T. Tycner, kończąc swe wypo­wiedzi o harcerskim poświęceniu Polsce, zwrócił się do młodzieży harcerskiej uczestniczącej w uroczy­stości: "Zwracam się teraz do Was najmłodsi harce­rze obecnej "Siódemki" - przejmijcie proszę od nas sztafetę pamięci o harcerzach "Tajnej Siódemki". Niech pamięć o Nich stanie się dla Was szczególnym harcerskim obowiązkiem. Nauczcie też Waszych na­stępców, aby oni pamięć o Nich także zachowali.