Autor

 

Tytuł

Zdzisław Smoluchowski

Źródło

Przyjaciel Ludu 6/1988

Uwagi

 

 

Laureat Nagrody Głównej LTK — 1979 Urodził się w 1930 roku w Śmigłu, instruktor Domu Kultury. Szkolę pod­stawową i średnią kończy w Lesznie. Podejmuje studia na Wydziale Historycz­nym UAM w Poznaniu, których nie ukończył. Kończy studium reżyserskie w Krakowie. Prawie całe Jego życie za­wodowe koncentruje się najpierw w Powiatowym Domu Kultury, następnie w Wojewódzkim Domu Kultury w Lesz­nie na stanowisku instruktora. Od 1956 r. przez okres 24 lat był szefem i twórcą Teatru Satyryków, działającego przy Powiatowym Domu Kultury. Pisze scena­riusze dla tego teatru, jest jego reżyserem i aktorem. Również teatr „Kalina" z Krzycka Wielkiego buduje programy w oparciu o Jego scenariusze, korzysta z pomocy reżyserskiej. W latach 1960-1969 Z. Smoluchowski pisze m.in. teksty dla działającego w Lesznie teatru poezji „Quasimodo". Jest autorem licz­nych publikacji o tematyce regionalnej. Społeczeństwu znany jest z cyklu „Ze starych szpargałów", ukazującego się w Panoramie Leszczyńskiej. Współreda­ktor „Przyjaciela Ludu", prezes LTK. Zdzisław Smoluchowski jest laureatem Nagrody m. Poznania (1974), laureatem „Trybuny Ludu" za 1983 rok. Nagrodę przyznano w dziale „Za obywatelskie inicjatywy społeczne — za aktywną dzia­łalność społeczną w swoim regionie, zwła­szcza za pracę opiekuńczo-wychowawczą wśród młodzieży — wprowadzenie ele­mentów folkloru do programów wychowawczych przedszkoli i szkół". Jest współtwórcą działającego w Lesznie „Klubu Seniora" przy ZM PKPS.

Za swą działalność zawodową i społe­czną otrzymał Z. Smoluchowski wiele odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę ZMW, Medal XXX-lecia PRL, Medal 40-lecia PRL, Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskie­go", Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego, Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi w Popularyzacji Dorobku Jana Amosa Komeńskiego — medal nad­any przez Czechosłowaków. Jest wyróż­niony medalem „Za serce dla kultury" i laureatem Nagrody Głównej LTK, któ­rą otrzymał za całokształt pracy w dzie­dzinie kultury.