Autor

Bronisław Świderski

Tytuł

Straż pożarna

Źródło

„Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” - reprint wydania z 1928 r

Uwagi

 

 

          Dnia (6 lipca 1817 r. założono w Lesznie Towarzystwo Ogniowo-Ratownicze. które 1. stycznia 1866 r. przemianowano na „Ochotniczą Straż Pożarną miasta Leszna". Od tego czasu aż do objęcia Leszna przez Polaków tj. 17. stycznia 1920 r. nie mamy żadnych danych o życiu i rozwoju ówczesnej straży pożarnej, ponieważ w roku 1919 Grenzschutz zniszczył z niewiadomych powodów wszystkie akta dotyczące straży pożarnej.

          Dnia 15. lipca, a więc już po oswobodzeniu Leszna odbyło się pierwsze walne zebranie ochotniczej straży pożarnej, zwołane przez tymczasowego kierownika Magistratu, posła Dombka. Jako naczelnika wybrano p. Wilczaka, byłego urzędnika berlińskiej zawodowej straży pożarnej.

          Pierwsze kroki nowo założonej straży były bardzo utrudnione. Narzędzia bowiem strażackie były zaniedbane, porozrzucane po 3 remizach, a przedewszystkiem przestarzałe.

          Dzięki fachowemu kierownictwu rozpoczęto reorganizować całą straż, tak, iż dziś może ona śmiało konkurować ze strażami, nawet większych miast. W krótkim zarysie przedstawiamy poniżej kolejno wszystkie ulepszenia i stan dzisiejszej naszej straży pożarnej.

I.                    W s p i n a l n i a. W roku 1925 rozpoczął Magistrat budowę murowanej wspinalni trzypiętrowej z 12 oknami, niezbędnej dla wyszkolenia członków straży pożarnej. Na ten cel zakupiono drzewa budulcowego z lasów kąkolewskich, część drzewa ofiarował ś.p. hrabia Mielżyński. Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu ofiarowało 1.000, zł i udzieliło 4.000, zł pożyczki po 8 proc.

II.                 S t r a ż n i c a. W roku 1927 przystąpił Magistrat do budowy „Domu Strażackiego". Front tego domu wynosi 23 i pół mtr., jego szerokość zaś 11 i pół mtr. Posiada on 4 wjazdy i mieści w sobie na pierwszem i drugiem piętrze 8 mieszkań dla strażaków. W pięknej jego 28 metrowej wieży będzie w przyszłości umieszczona syrena elektryczna. Strażnica ta ma także nowoczesny garaż dla automobilowej sikawki motorowej.

III.               S i k a w k a  a u t o m o b i l o w a.  Do udoskonalenia straży okazała się niezbędną sikawka motorowa - tak ze względu na niedostateczne ciśnienie wody przy dotychczasowych narzędziach, jak i z uwagi na częstą konieczność spieszenia z pomocą na dalsze nieraz odległości. To też już w r. 1922 wpływa do Magistratu wniosek naczelnika Straży o zakup takiej sikawki. Z powodu trudności finansowych odkładano realizację projektu z roku na rok. Dopiero jeden z ostatnich wielkich pożarów, który 9. 12. 26 r. zniszczył doszczętnie tutejszą Ekspedycję Towarową, wpłynął ostatecznie na decyzję zakupu automobilowej sikawki motorowej. Zakupiono ją od firmy Laffly w Paryżu na skutek uchwały Magistratu z dn. 12. 1. 27 r. Sikawka ta umożliwia gaszenie pożarów jednocześnie z 10 węży o 45 m/m z naciskiem 12 atmosfer.

IV.                Od Straży Pożarnej w Bydgoszczy zakupiono korzystnie (bo za ca. 60 proc. ceny nowej) drabinę mechaniczną, sięgającą do 25 metr. Każdy strażak posiada 2 mundury według wzoru zatwierdzonego przez Główny Związek Straży Pożarnych w Warszawie.