Autor

Stanisław Jędraś

Tytuł

Władysława Wędzka

Źródło

Przyjaciel Ludu 5-6/1997

Uwagi

 

 

Władysława Wędzka była długoletnią i cenioną nauczycielką szkoły ekonomicznej w Lesz­nie. Z placówką tą związała całe swoje życie zawo­dowe. Pracowała w niej od 1921 do 1971 r. Uczyła różnych przedmiotów zawodowych: arytmetyki go­spodarczej, pisania na maszynie, korespondencji i stenografii. Należała do nauczycieli pracowitych i wymagających. Bardzo starannie przygotowywała się do wszystkich zajęć lekcyjnych.

Urodziła się daleko od Leszna, w miejscowości Wola Łużańska, powiat Gorlice, 28 czerwca 1902 r. Była córką urzędnika kolejowego Władysława Królikowskiego i Józefy Kowalczyk. Dzieciństwo spę­dziła na Podkarpaciu i to w kilku miejscowościach, gdyż ojca z racji wykonywanego zawodu dość często przenoszono na inne placówki. Naukę zaczęła pobierać w szkole elementarnej w Grybowie. W roku 1913 rodzice przenieśli się do Krakowa i tam kilku­nastoletnia Władysława ukończyła Szkołę Wydzia­łową, a w latach 1917-1921 Akademię Handlową.

W1921 r. przeniosła się z Krakowa do Leszna, gdyż tutaj brakowało sił nauczycielskich, podczas gdy w Galicji był ich nadmiar. Trzeba podkreślić, że w owym czasie przybyło stamtąd do Leszna kilku nauczycieli, którzy dobrze zapisali się w historii miasta. Władysława Królikowska podjęła pracę w Państwowej Szkole Przemysłowo-Handlowej, w owym czasie mieszczącej się w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Powstańców Wielko­polskich. Kwalifikacje pedagogiczne uzupełniła w 1923 r. w Krakowie.

Gdy Władysława Królikowska zdołała się już oswoić z Lesznem, do Państwowej Szkoły Przemy­słowo-Handlowej przybył nowy nauczyciel przed­miotów zawodowych - Józef Wędzki. Okazało się, że był to przyszły mąż Władysławy, gdyż w 1926 r. zawarli związek małżeński i swój los na dobre zwią­zali z Lesznem.

Władysława Wędzka. wkrótce matka syna i córki. nadal doskonaliła swoje kwalifikacje zawodowe. W czerwcu 1933 r. złożyła egzamin przed Państwo­wa Komisją Egzaminacyjną w Krakowie dla kandy­datów na nauczycieli stenografii, pisania na maszy­nie i kaligrafii. Z dniem l września f 937 r. powołano w Lesznie Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, w którym nauka miała trwać 4 lala. Maż Władysławy - Józef Wędzki - został dyrektorem tej szkoły i od l września 1937 r. pracowali w niej ra­zem. Szkołę, tę zlokalizowano w nowo wybudowa­nym budynku przy ulicy Kurpińskiego. Dobrze zapowiadającą się przyszłość przerwał wy buch 11 woj­ny światowej.

W dniu l września 1939 r. W. Wędzka opuściła Leszno i była ewakuowana do Słupcy, następnie dotarła między Kutno i Łowicz, skąd powróciła do Leszna. 14 listopada 1939 r. została przez Geslapo wyrzucona ze swego mieszkania i przeniosła się z rodziną najpierw do Zbierska koło Kalisza, a na początku grudnia 1939 r. do Krakowa, gdzie mieszkała do połowy 1941 r. Tutaj została ponownie usu­nięta z mieszkania, gdyż Niemcy cała dzielnicę w której mieszkała przeznaczyli dla siebie. Przeniosła się wówczas do Miechowa, gdzie mąż Józef otrzymał posadę w tamtejszej szkole handlowej. W okresie okupacji hitlerowskiej pracy zawodowej nie podjęła.

W dniu 25 marca 1945 r. opuściła z rodzina Miechów i powróciła do Leszna. Tutaj z dniem 8 kwietnia 1945 r., podjęła pracę w Gimnazjum i Liceum Handlowym, biorąc udział w egzaminach wstępnych. Szkoła oficjalnie rozpoczęła zajęcia z dniem 15 kwietnia. Władysława Wędzka pracę pedagogiczną na pełnym etacie kontynuowała przez 20 lat. Na zasłużoną emeryturę przeszła l września 1965 r., ale w zmniejszonym wymiarze godzin pracowała jeszcze do stycznia 1971 r. Później przenios­ła się do syna mieszkającego w Poznaniu. Tutaj pracy zawodowej już nie podjęła. Maż Józef zmarł w 1976 r., a ona przeżyła go o 18 lat. Umarła 3 sierpnia 1994 r., mając 92 lata. Pochowana została na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Po opuszczeniu Leszna nadal utrzymywała kontakty korespondencyjne ze swoja szkoła. Często za­praszali ją absolwenci na swoje zjazdy, ale ze względu na wiek nie brała w nich bezpośredniego udziału. Na wszystkie zaproszenia odpowiadała listownie, przekazując wyrazy pamięci i najlepsze życzenia.

Władysława Wędzka swoja długoletnia i wzoro­wa pracą pedagogiczną dobrze przysłużyła się Lesznu i polskiej oświacie.