Autor

Stanisław Jędraś

Tytuł

Józef Wędzki

Źródło

Przyjaciel Ludu 3-4/1996

Uwagi

 

 

Józef Wędzki byt znanym obywatelem Leszna, zarówno w okresie międzywojennym jak i po II wojnie światowej. Przez długie lata pełnił funkcję dyrektora szkoły handlowej, przemianowanej później na szkołę ekonomiczną. Wyuczył i wycho­wał wiele pokoleń młodzież)' z Leszna i okolic. Przy­pomnijmy jego sylwetkę.

Urodził się w Pstroszycach. powiat Miechów, województwo kieleckie. Ojciec Andrzej posiadał w wymienionej wsi gospodarstwo rolne. Józef Wędzki był ekonomistą, ukończył Akademię Handlową w Krakowie oraz Uniwersytet Poznański.

Do Leszna przybył jesienią 1922 r. i w dniu l października tego roku podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Przemysłowo-Handlowej. Uczył przed­miotów zawodowych. O swoim przybyciu do Leszna w 1922 r., miasta mu wówczas zupełnie nieznanego, tak opowiadał: "Po opuszczeniu dworca kolejowego trafiłem najpierw do restauracji "Zacisze" i pytałem będących tam osób, gdzie w Lesznie znajduje się Szkoła Przemysłowo-Handlowa? Chociaż byli w re­stauracji leszczyniacy, to jednak nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Zacząłem się. już martwić, że władze oświatowe źle skierowały mnie do pracy, gdy jeden z. obecnych zawołał: Już wiem! Przecież to jest "Gewerbka" - i wówczas wszystkim rozjaśniło się w głowach". Trzeba tu wyjaśnić, że Szkoła Przemysłowo-Handlowa w Lesznie miała w czasach nie­mieckich nazwę "Handels und Gewerbeschule" i ludność potocznie nazywała ją "Gewerbka".

W Szkole Przemysłowo-Handlowej Józef Wę­dzki poznał swoją przyszłą żonę Władysławę, z do­mu Królikowską. Była ona również nauczycielki; przedmiotów zawodowych. Państwo Wędzcy mieli dwoje dzieci: syna Andrzeja i córkę Irenę. Syn ukończył studia historyczne i jest obecnie znanym profesorem Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

l września 1937 r. Józef Wędzki został powoła­ny na stanowisko dyrektora Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Lesznie, świeżo wówczas utworzonego, natomiast Państwo­wa Szkoła Przemysłowo-Handlowa stalą się szkołą wygasającą. Pod jego kierunkiem Gimnazjum Ku­pieckie zaczęło przygotowywać fachowców do handlu. Dobrze rozpoczętą i kontynuowaną pracę przerwała II wojna światowa. Państwo Wędzcy zo­stali wysiedleni do Generalnej Guberni, l lutego 1940 r. J. Wedzki otrzymał prace nauczyciela w Gi­mnazjum i Liceum Handlowym w Krakowie, a na­stępnie w Miechowie. W styczniu 1945 r. powołano go na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum i Liceum w Miechowie, ale już z końcem marca wrócił do Leszna i objął funkcję dyrektora w swojej szkole leszczyńskiej, która potem kilka razy zmie­niała nazwę. Gdy w roku 1964 opuszczał posadę dyrektora, nazywała się ona Technikum Ekonomi­cznym, a później Liceum Ekonomicznym. W latach 1964-68 pracował nadal w swojej szkole jako na­uczyciel w pełnym wymiarze godzin. Na zasłużoną emeryturę przeszedł z dniem l września 196Słr. i miał już wówczas 73 lata. W zmniejszonym wymia­rze godzin pracował jeszcze do 1971 r., po czym przeniósł się do Poznania do syna Andrzeja.

Józefa Wędzkiego cechowała w pracy duża fa­chowość. Swoich przedmiotów uczył przejrzyście i skutecznie. Był człowiekiem wyjątkowo opanowa­nym i przestrzegającym zasad właściwego postępo­wania. Nie należał do żadnej partii politycznej. Du­żą wagę przywiązywał do patriotycznego wychowa­nia młodzieży. W okresie międzywojennym należał do Związku Zachodniego, a w okresie okupacji or­ganizował tajne nauczanie na terenie Generalnej Guberni.

Uczniowie i wychowankowie wysoko cenili swe­go dyrektora, co szczególnie uwidaczniało się na zjazdach absolwentów. Józef Wędzki zmarł w grud­niu 1976 r. i pochowany został na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.